I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


    1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "Тандем 1991" ЕООД,със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Шар Планина № 18, вписано в Търговския регистър, воден от АП с  ЕИК: 202266560, наричано за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по- долу ПОЛЗВАТЕЛИ на електронния магазин, www.personaliziranipodaraci.com, наричан по- долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.